ตำรวจและทหารเป็นอาชีพ ซึ่งต้องเสียสละตนเองเป็นอย่างมาก ทั้งการฝึกอันโหดหนักหน่วง , การเสี่ยงชีวิตของตนเองเพื่อให้ประชาชนและประเทศอยู่ในความสงบสุขปลอดภัย เรามาทำความเข้าใจกันดีกว่าว่า 2 อาชีพนี้มีความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

ทหาร คือ ผู้ทำหน้าที่ ‘รบ’ จัดเป็นนักรบที่มีความแข็งแกร่ง อีกทั้งยังเป็นผู้รักษาความมั่นคงรวมทั้งทะนุบำรุงประเทศของตนให้มีความสงบสุขปลอดภัย ตลอดจนเป็นกำลังรบพร้อมทำหน้าที่อื่นๆ ในยามสงคราม ทำให้ได้รับฉายาว่าเป็น ‘รั้วของชาติ’

แต่หน้าที่ของทหารในความหมายของกฎกระทรวงกลาโหมจะมีหน้าที่หลักบัญญัติไว้หลายข้อ ซึ่งในที่นี้เราจะขอยกตัวอย่างมาเพียง 3 ข้อสำคัญๆ อันถือได้ว่าเป็นหน้าที่ของทหารทุกนายต้องพึงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่

  • พิทักษ์รักษาเอกราชรวมทั้งดูแลความมั่นคงปลอดภัยของราชอาณาจักร จากภัยคุกคามทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในราชอาณาจักร , เข้าปราบปรามการกบฏ , การจลาจล ซึ่งจัดให้มีพร้อมใช้กำลังทหารตามรัฐธรรมนูญหรือตามแต่กฎหมายกำหนด
  • พิทักษ์รักษา , ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ , สนับสนุนภารกิจของพระมหากษัตริย์
  • ปฏิบัติการอื่นๆ อันเป็นปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งบางครั้งก็นอกเหนือไปจากสงครามเพื่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือทำปฏิบัติการสำคัญอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนดหรือตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น เหตุการณ์น้ำท่วมซึ่งเกิดในประเทศไทยหลายครั้ง ทหารก็เข้าไปแจกเสบียงยังชีพ หรือช่วยชาวบ้านหนีออกมา

ตำรวจ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล อยู่ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นส่วนราชการไม่ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงทบวงใดๆ หากแต่ดำรงฐานะเป็นกรม และอยู่ในบัญชาของนายกรัฐมนตรี โดยตำรวจมีหน้าที่ตรวจตรา ดูแล ความเรียบร้อยของบ้านเมือง รักษาความสงบสุขของประชาชน จับกุม รวมทั้งปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย เรียกได้ว่าเป็นผู้มีหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในการดูแลประชาชนให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ปลอดภัย รวมทั้งมีอำนาจในการสืบสวน – สอบสวน , จับกุม , คุมขัง , ปราบปราม อย่างไรก็ตามอำนาจพิเศษเหล่านี้ ล้วนสามารถสร้างทั้งคุณ-โทษได้อย่างเท่าๆ กัน ตามแต่วิจารณญาณในการใช้ เพราะฉะนั้นตำรวจทุกนายถึงจำเป็นต้องควบคุมจิตใจของตนเองให้มั่นคง และเป็นกลาง ยึดถือประชาชนเป็นหลัก

สรุปแล้ว ตำรวจดูแลบ้านเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจัดการกับอาญากร แต่ทหารจะเน้นปกป้องชายแดนเป็นหลัก หลายครั้งบางเหตุการณ์เป็นเรื่องราวใหญ่โตจนเกินไป ก็ต้องเรียกใช้หน่วยพิเศษทางทหารซึ่งได้รับการฝึกมาไม่เหมือนกัน แต่ถึงกระนั้นทางฝั่งตำรวจก็ยังมีหน่วย S.W.A.T ซึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธเต็มรูป ใช้ในเหตุการณ์จับตัวประกัน , สู้กับผู้ก่อการร้าย เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายทั้งทหารกับตำรวจต่างก็ช่วยเหลือซึ่งกันตลอดมา เป็นการทำงานเพื่อปกป้องสิ่งเดียวกัน คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์