1403608215-090456041-o-450x300ตำรวจเกณฑ์จะมีครั้งแรกในปี พ.ศ.2559 โดยจะรับการเกณฑ์ 10,000 อัตราต่อปีโดยจะมีวิธีการเกณฑ์ที่เหมือนกับทหารโดยมีการตรวจสภาพร่างกายและโรคประจำตัวต่างๆ และจะใช้วิธีการจับใบดำ-ใบแดงเหมือนกับทหารทุกอย่าง จะมีเงื่อนไขการเกณฑ์ตำรวจ โดยจะยกตัวอย่างและเปรียบเทียบกับการเกณฑ์ทหารดังนี้

1.การเกณฑ์ตำรวจต้องมีอายุ 21 บริบูรณ์ ส่วนของทหารก็มีการเกณฑ์ทหารที่จะต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์เช่นกัน

2.ตำรวจจะมีระยะเวลาในการปลดตำรวจ 2 ปี ส่วนของทหารก็มีการปลดทหาร 2 ปีเช่นกัน

3.ตำรวจรับเงินเดือน 10,000 บาท ส่วนของทหารก็รับเงินเดือน 10,000 บาทเช่นกัน

4.ตำรวจจะได้รับราชการตำรวจ ส่วนทหารก็จะไดรับราชกาลทหาร

5.ตำรวจสมัครไม่ได้ ส่วนทหารสมัครได้

โดยการวิธีการเกณฑ์ตำรวจก็ไม่แตกต่างไปจากทหารเลยแม้แต่น้อย เพราะมีการจับใบดำ-ใบแดงเช่นเดียวกันกับทหารเพียงแต่สามารถสมัครเป็นทหารได้ทันทีแต่สมัครเป็นตำรวจไม่ได้ดังข้อที่ 5 ที่ได้กล่าวไว้

ทั้งนี้การมีตำรวจเกณฑ์ขึ้นก็เพราะในปัจจุบันมีตำรวจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจต่างๆ และเพื่อเป็นกำลังพลเสริมหรือกองหนุนในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น มีการชุมนุม การก่อการร้าย การจราจร และคอยช่วยดูแลความสะดวกสบายให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลอีกด้วย ถือได้ว่าการที่มีตำรวจเกณฑ์ในภายภาคหน้ามีความจำเป็นและสำคัญมากๆซึ่งเป็นโอกาสที่ดีแก่คนรุ่นใหม่ๆที่จะทำให้คนกลุ่มนี้ได้มีบทบาทสำคัญในการรับใช้ชาติเพิ่มมากขึ้น เมื่อรับใช้ชาติจนครบ 2 ปีแล้วตำรวจเกณฑ์สามารถเข้ารับราชกาลตำรวจได้ต่อเนื่อง โดยจะมีการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม 10 %ของตำรวจเกณฑ์เท่ากับประมาณ 1,000 อัตราต่อปีนั้นเอง เหตุที่ต้องมีการคัดเลือกตำรวจเกณฑ์ให้เข้ามารับราชกาลตำรวจในจำนวนแค่ 10 %เพราะปีต่อไปก็จะมีตำรวจเกณฑ์รุ่นใหม่เข้ามารับใช้ชาติต่อเนื่องทุกปี