police_girl

สำหรับสาวๆ ที่มีความฝันและต้องการไปให้ถึง ในการเข้ามาเป็นยศมีตำแหน่งในหน้าที่การงาน โดยเป็นนายร้อยหญิง ต้องเข้ามาทางนี้ด่วนๆ เพื่อทำความเข้าใจและศึกษาถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ควรจะต้องรู้ หากว่าคุณอยากที่จะเป็นตำรวจหญิง โดยการเปิดรับสมัครนั้น ส่วนใหญ่จะเปิดในช่วงต้นเดือนมกราคมของแตะละปี ทั้งนี้ต้องติดตามข่าวสารของทางเว็บไซต์การสมัครของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพราะในบางครั้ง บางปีก็ไม่ได้มีการเปิดรับสมัคร เพราะในการเปิดรับสมัครจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อน ในเบื้อต้น การรับสมัครจะเปิดรับเพียง 70 คนเท่านั้น โดยรับบุคลากรทั่วไป 60 คน และรับจากข้าราชการที่เป็นตำรวจอยู่แล้วอีก 10 คน วุฒการศึกษานั้นสำหรับบุคคลทั่วไป จะต้องมีวุฒสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แต่สำหรับผู้ที่เป็นข่าราชการอยู่แล้ว ต้องราชการตำรวจมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี อายุการรับสมัคร บุคคลทั่วไป ต้องมีอายุไม่เกิน 21 ปี และสำหรับผู้ที่รับใช้ราชการอยู่แล้ว อายุต้องไม่เกิน 25 ปี โดยส่วนสูงจะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

ในการสอบเข้านั้น จะต้องเข้าสอบด้วยกันถึง 2 รอบ ซึ่งได้แก่

รอบที่ 1 เป็นการสอบข้อเขียนของ 4 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย , วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยมี 200 คะแนนต่อหนึ่งวิชา

รอบที่ 2 เป็นการสอบในหลักของวิชาพลศึกษา โดยต้องทดสอบการวิ่ง 1,000 เมตร โดยต้องใช้เวลาไม่เกิน 7 นาที ว่ายน้ำระยะทาง 50 ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที

หากผ่านการสอบทั้ง 2 รอบแล้ว ยังต้องรอเพื่อทำการสอบสัมภาษณ์ในต่อไป เพื่อเป็นการดูบุคลิกภาพของผู้สมัคร รวมถึงทักษะในเบื้องต้น และการตรวจโรค

ในส่วนขอการสอบรอบที่ 2 ของวิชาพลศึกษา จัดเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ผู้ที่สนใจในการสมัครเข้ามาเป็นนายร้อยตำรวจหญิง ควรเตรียมตัวไว้เนิ่นๆ ฝึกซ้อมบ่อยๆ เพื่อในการสอบจริงจะได้ไม่เกิดปัญหา และนี้คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์สุดๆ จาก http://www.sbobetonline24.com