OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เมื่อครั้งแรกที่จักตั่ง กรมยุทธนาธิการ หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมนี้ มุ่งเน้นไปทางด้านกิจการทางทหารซึ่งจะต้องมีภารกิจด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่อยงานการทหารบอกเป็นอย่างมากในสมัยก่อนหน้านี่กรรมทหารบกนั้นได้มีการเปิดกรมที่มีชื่อว่า กรมจเรททหารบก ซึ่งหลังสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ยุติลงแล้วโรงเรียนจเรททหารบกได้เปิดหน่อยการเรียนการสอยนายร้อยอย่างจริงจังและเต็มรูปแบบแต่สมัยนั้นก็อย่างไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้และได้เปลี่ยนชื่อจากค่ายทหารจเรททหารบกได้เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและตอนหลังได้มีการออกแบบแผนกแต่ระหน่วยงานมีทั้งหมดสามหน่วยงาน หนึ่งได้แก่แผนกที่หนึ่ง กรมจเรททหารบก (จร.1) มีหน้าที่เกี่ยวกับการฝึกของหน่วยมทหาร กรมจเรททหารบก (จร.1) คือ อาทิเช่นมีหน้าที่การวิ่งรอบกองร้อยทุกๆตี4.30และฝึกต่อตอน8.00ถึง15.00แปและแผนกที่สองคือ กรมจเรททหารบก (จร.2) มีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาของทหารโรงเรียนทหารและหน้าที่หลักๆสำคัญคือของกรมจเรททหารบก (จร.2) คือคอยอบรมฝึกที่หารที่เข้ามาใหม่ให้อยู่ในกฎระเบียบและข้อบังคับของกรมทหารนั้นๆและอิกหน่วยหรือหน่วยที่3คือ กรมจเรททหารบก (จร.3) มีหน้าที่เกี่ยวกับกำลังพลทหารหน้าที่หลักๆของหน่วย กรมจเรททหารบก (จร.3) คือกำรวมรวมทั้งสามหน่วยทัพมีรวมกันนั่นก็คือกำลังพละกำลังพลคืออะไรคือทหารที่สำเร็จการทหารทุกๆหน่อยมาแล้วเช่น กรมจเรททหารบก (จร.1) กรมจเรททหารบก (จร.2) กรมจเรททหารบก (จร.3) ถึงจะได้เรียกว่าหน่อยกำลังพลและตอนนี่ปัจจุบันนี้ทั้ง3หน่อยเหล่าทัพที่ว่านั้นไม่มีแล้วได้เปลี่ยนมาเป็น กรมยุทธการศึกษาทหารบกเมื่อปี พ.ศ. 2493 จนถึงปัจจุบันนี้ปละได้ร่วมมือการฝึกรับการฝึกจากหลายๆหน่วยหลายๆประเทศแต่ที่หลักๆเลยได้รับการฝึกโดยตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสหรัฐอเมริกาได้ส่งอาวุธมาให้แก่กองกำลังทัพบกไทยจึงทำให้ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีความสัมพันธ์กันดีมาโดยถึงปัจจุบันนี้